Festyval Tây Sơn_ Bình Định (tiếp)

Tiếp theo là một số hình ảnh đi cùng Festival Tây Sơn Bình Định


Hai thành viên vespa đến từ Nha Trang ( Hai Bố con giống nhau như hai hột cơm )Đón các đoàn từ phía Nam gồm TP HCM Nha Trang Phú Yên Khánh Hòa